- Disclaimer -

De website Miruna's Cakes en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Miruna's Cakes. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Miruna's Cakes. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet- commercieel gebruik van de website.

Miruna's Cakes spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Miruna's Cakes behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving op deze website te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Miruna's Cakes geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan Miruna's Cakes geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Miruna's Cakes garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Miruna's Cakes sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Miruna's Cakes website.

Op de verkoopovereenkomst en de informatie op de website is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.